Bhagavan Krishna as Yogeshvara,

Sri Sri Daya Mata

Sri Sri Paramahansa Yogananda in India, 1935

Paramahansa Yogananda Lake Shrine Dedication

Paramahansa Yogananda in Boston, 1922
Price: 10

Bhagavan Krishna

Jesus Christ

Sri Sri Lahiri Mahasaya

Sri Sri Mahavatar Babaji

Sri Sri Paramahansa Yogananda

Sri Sri Swami Sri Yukteswar Giri

Paramahansa Yogananda Last Smile photo